عید اعظم رضوان مبارک باد

«پایه و اساس عقیدۀ ما مبنی بر اقرار به سلطنت الهی است. ذاتی که ورای شناسائی و صانع قدیر است. وظیفۀ ما تسلیم به اراده و مَشیّت او است که در
این عصر و زمان به وسیلۀ حضرت بهاءُالله نازل شده است، شناسایی فرستادۀ خداوند در یومُ الله و متابعتِ اَوامِر و تعالیم وی دو وظیفۀ اصلی و تفکیک
ناپذیری است که هر انسانی برای وصول به آن خلق شده است. انسان این دو تکلیف توأمان را بنا بر تمایل و انتخاب شخصی بجا می آورد و اقدام او در
این مورد را باید عالی ترین جلوۀ آزادی و اختیار انسانی به شمار آورد، موهبتی که خالق مهربان به نوع انسان عطا کرده است. در این عصر درخشان
وسیلۀ حصول موفقیت در انجام این دو تکلیف توسّل به عهد و پیمان حضرت بهاءُالله است. عهد و میثاق وسیله ای است که از طریق آن ایمان به مَظهَرِ
ظُهور الهی به صورت اعمال و رفتار مفید و ثمربخش جلوه گر می شود. وحدت عالم انسانی محور اصلی و هدف نهائی رسالت الهی حضرت بهاءالله
است... عهد و میثاق حضرت بهاءالله متضمن مفهوم، وسیله و روش لازم برای وصول به این هدف اساسی است... این عهد و پیمان ضامن ممانعت از
تفرقه و تَشَعُّب است... قوای محرّکه و نیروی مؤلّفۀ روحانی این میثاق و اصول وحدت بخش آن و همچنین تأسیس مَبادی و نظامات عملی مودوعۀ در
این عهد و پیمان الهی به منزلۀ طریقی برای بهبودی از عوارضی است که جوامع از هم پاشیده و نظامات ناقص و نارسای اجتماعی امروز بدانها
مبتلاست.»
 
بیت العدل اعظم،  پیام ٢۶ نوامبر ۱۹۹٢.
 
عید اعظم رضوان مبارک باد
 
http://www.ahdvamisagh.org/